Varför alkoholfri desinfektion?

Under den tiden som ”Coronapandemin” har varit, har marknaden överflödats med olika typer av handdesinfektioner och desinfektionsmedel. ECHA, WHO och andra instanser och myndigheter har tillåtit i princip vilken form av alkoholsubstans som helst att tillredas som handdesinfektion.

För att erhålla den bästa formen för alkoholhaltig handesinfektion skall den tillverkas med 70% klass 5 medicinskt klassificerad Etanol, i blandning med mjukgörande medel för att återfukta huden då alkohol avlägsnar hudens naturliga skyddsbarriär. Under pandemin har det tillåtits blandningar med t.ex Isopropanol (IPA), ett lösningsmedel som annars används för att t.ex rengöra maskindelar och industrikomponenter och spolarvätska. Propanol, vilket normalt används bl.a. för skrivarfärg. Denaturerad alkohol vilket är detsamma som Metylalkohol, d.v.s Rödsprit som vanligtvis används som lösningsmedel för färg olika oljor och fläckborttagning.

Alkoholhaltiga desinfektionsmedel skall ha en alkoholhalt mellan 70 -75 %. Om alkoholhalten är lägre än det, så är det inte tillräckligt starkt för döda vissa patogener. Detsamma gäller om alkoholhalten är högre än 75 %, då klarar alkoholen inte av bryta sig igenom cellmembranet i patogener med följd att det inte heller det kan döda dem.

Det är en utbredd missuppfattning att alkoholbaserade desinfektionsmedel fortsätter verka och skydda mot patogener och mikroorganismer även när de efter användandet/appliceringen  har torkat. Så är inte fallet, utan så fort alkoholen har avdunstat (normalt mellan 10-30 sekunder efter applicering) så är den verkningslös mot patogener och erbjuder inget skydd. Detta betyder att händerna visserligen blir desinficerade/sterila vid själva appliceringen, men att de sedan omedelbart kan smittas med patogener som virus och bakterier igen från luften eller något som vidrörs. En smitta som sedan kan överföras till andra människor eller ytor som berörs av någon annan människa. Detta är en upprepad cykel som våra produkter bryter med  Protectus Viridis ™ och Pathogon Handgel eftersom händerna då ärskyddade i upp till 4- respektive 6 tim från patogener, eftersom de fortsätter att verka aktivt när de torkat.

Alkoholhaltiga handdesinfektioner kan även orsaka problem då de torkar ut huden och avlägsnar hudens naturliga skyddsbarriär, vilket gör huden extra känslig för infektioner och torrsprickor etc. De kan även utsätta oss människor för ytterligare allvarliga hälsomässiga risker, och även utgöra en särskild hälsofara för barn. Se vidare nedanstående länk:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666027X2100013X

Alkoholhaltiga handesinfektioner utgör också en hälsorisk och brandfara eftersom att de både kan förtäras eller fatta eld. De får inte förvaras hur som helst då  särskilda krav föreligger (se MSBF 2013:3 och # 7 och 16 lagen om brandfarliga och explosiva varor)

De är ej heller passande för människor som följer den Islamiska trosuppfattningen eftersom de inte kan Halalregisteras. De kan naturligtvis ses som Haram intill dess att ett alkoholfritt alternativ finns tillgängligt men så fort det finns att tillgå måste det användas istället.

Den enda certifieringen som idag krävs för att få sälja alkoholbaserad handdesinfektion, om man vill  uppfylla WHO’s regler, är att man innehar certifiering i enlighet med EN1500. Vilket betyder att produkten kan döda icke patogena E-coli bakterier på huden under en 60 sekunders kontaktid. Det finns inga ytterligare krav för en tillverkare att utföra ytterligare tester för hur effektiv en handdesinfektion är så länge de inte uttalar att produkten är effektiv mot virus eller svamp. Därför är det idag tillåtet / lagligt att sälja ocertifierad och otestad alkohol för detta ändamålet. Det hela beror alltså på hur etiketten ser ut och är märkt samt hur den marknadsförs. Emellertid är det så, att så fort man påstår att en produkt utför något så måste man också kunna verifiera detta påstående.

Vissa företag som säljer handdesinfektionsmedel säger sig också ha certifiering för produkterna som sägs vara effektiva mot patogener. Det är då vitalt att undersöka testcertifikaten så att log resultatet är tillräckligt högt för ändamålet samt att testet utförts av ett av EU ackrediterade laboratorie/institut (se  EU Förordning (EG) 765/2008).

Vi förespråkar ett minimikrav gällande certifiering utfört av ackrediterade laboratorier på alkoholfria handesinfektionsmedel som säger sig vara verksamma som Antibakteriella, Antivirala och Antifungala vilka bör vara:

  • EN1276 (Bacterial) Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae
  • EN14476 (Viral) Genom användning av Vaccinia virus some ersättning for SARS-CoV-2 (Alla höljebärande /kapslade virus)
  • EN13704 eller EN13624 (Sporicidal) Candida albicans

För långtidsverkan och produkters bestående effektivitet (se ASTM E3058-16)